У курсі ”Основи сталого розвитку суспільства” розглянуто сутність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства, значення сталого розвитку для економічного зростання, впровадження принципів сталого розвитку в Україні, можливості використання інструменту соціальної мобілізації для сталого місцевого розвитку, а також досвід проектів ПРООН (програми розвитку Організації Об’єднаних Націй) в напрямку впровадження засад сталого розвитку.

Теорія і практика сталого розвитку суспільства як на глобальному, так і на національному, регіональному, місцевому рівні є відображенням об’єктивної потреби переорієнтації економічного, усього суспільного розвитку з урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу для нинішнього та прийдешніх поколінь. Реалізація цієї об’єктивної потреби, її повнота і глибина значною мірою залежить від суб’єктивних факторів. Йдеться не лише про розуміння зазначеної потреби, а й про ставлення до неї, опанування шляхів реалізації, готовність людей активно підтримувати відповідну стратегію, особисто брати участь у її реалізації. Завдяки зусиллям ООН ця надзвичайно важлива і складна проблема піднята на найвищі щаблі міжнародної взаємодії.

Отже, йдеться про необхідність науково-теоретичного осмислення, потужної освітньо - роз’яснювальної роботи серед широкого загалу громадян, муніципальних службовців, виборних осіб місцевого самоврядування. Свій внесок у цю роботу мають зробити усі складові існуючої системи освіти – школи, вищі навчальні заклади, установи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів.

Особлива роль у цій справі належить вищій школі, де наукова робота поєднана з освітньою, існує потужний кадровий науково-педагогічний потенціал, відповідна навчальна база. Саме тут підготовка нової генерації фахівців повинна разом із засвоєнням суто професійних знань орієнтувати і світоглядно і стосовно конкретної галузі діяльності на віднайдення шляхів і засобів сталого (збалансованого) розвитку суспільства.